Jiddu Krishnamurti: życie i nauczanie

strona główna | nauczanie | życie | bibliografia | różności | linki

TEKSTY KRISHNAMURTIEGO W PORZĄDKU PUBLIKACJI

Bibliografia adnotowana

Jiddu Krishnamurti po polsku

Poniżej wymieniono wszystkie ważniejsze teksty Krishnamurtiego, jakie ukazały się za jego życia. Książki, broszury i artykuły zawierają w ogromnej większości teksty improwizowanych mów, po których odpowiadał zwykle na pytania. Czasem są to teksty rozmów. Te mowy, odpowiedzi na pytania i dyskusje były notowane, stenografowane, a od lat sześćdziesiątych nagrywane na magnetofon.
Od czasu do czasu Krishnamurti pisał krótkie teksty. Ich zbiory wydano jako [30, 31, 32, Medytacje 1969, 43, 56, 64]. Opublikowano też dwa tomy podyktowanych przez niego Listów do szkół [62, 71].
Od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto wydawać liczne wybory fragmentów na dany temat, teksty niepublikowanych wcześniej mów i dyskusji, zapiski osób, które kiedyś zetknęły się z K itd. Takie książki wciąż powstają, ale nie wnoszą nic nowego do tych nauk, jakie ogłoszono do 1986 r. i zostały w tej bibliografii pominięte.
W sierpniu 1991 ukazał się CD-ROM, przygotowany przez Krishnamurti Foundation, England, The Krishnamurti Text Collection and Index. Zawiera wszystkie opublikowane - w formie książkowej, bądź na kasetach audio lub wideo - teksty K z lat 1933-1986, a także szereg niepublikowanych, informacje na temat ich pochodzenia, dostępności w różnych przekładach itp. Nie ma możliwości drukowania tekstów. Zawartość płyty stanowi ekwiwalent około 200 książek, cena 150 USD.
Szczegółowe bibliografie tekstów K i o K przygotował Susunaga Weeraperuma, A Bibliography of the Life and Teachings of Jiddu Krishnamurti, Leiden: E. J. Brill 1974 i Supplement to a Bibliography of the Life and Teachings of Jiddu Krishnamurti, Bombay: Chetana 1982. Oba tomy wymieniają 712 tekstów Krishnamurtiego (oraz parę tysięcy prac o nim), z czego większość to pozycje drobne, drukowane w czasopismach. Te ostatnie poniżej pominięto, nie wymieniono też broszur zawierających teksty zamieszczone w innych, obszerniejszych tomach.
Umieszczony po numerze zasadniczym i poprzedzony literą P numer w nawiasie kwadratowym odsyła do polskojęzycznej części bibliografii.

PISMA, POEZJE, MOWY I DYSKUSJE Z LAT 1910-1933

1. [P 0] At the Feet of the Master. Adyar: Theosophist Office 1910, ss. 73. (Mała książeczka wydana pod pseudonimem Alcyone. Podejrzewano, że autorem tekstu był C. W. Leadbeater. Do dziś jest to jedno z podstawowych pism teozoficznych, przetłumaczono je na kilkadziesiąt języków.)

2. Education as Service. Adyar: Theosophist Office 1912, ss. XV + 125. (Opis życia idealnej szkoły, w której miłość rządzi i inspiruje, a uczniowie wzrastają pod opieką nauczycieli czujących wielkość swego powołania. Podobnie jak w poprzednim przypadku autorstwo K kwestionowano; wielu twierdzi, że książeczkę napisał George Arundale.)

3. THE HERALD OF THE STAR. January 1911 - December 1927.

Oficjalny organ The Order of the Star in the East. Zrazu drukowany w Adyarze w postaci ukazujących się co kwartał broszur. Od stycznia 1914 przekształcony w miesięcznik wydawany w Anglii. Był to przegląd światowych wydarzeń związanych z Przyjściem. W 1914 pojawiły się na łamach pisma cztery krótkie, 1-2 stronicowe noty Krishnaji. Regularnie zaczął pisywać noty do HERALDA w listopadzie 1920, pismo zamieszczało też teksty jego publicznych wystąpień w latach 1921-1927 i wczesne poezje. (Pierwszy wiersz, "Hymn of the Initiate Triumphant", w styczniu 1923; łącznie w [3, 21, 22, 23] ukazało się około 60 wierszy, cztery tomy poezji [4, 12, 13, 20] wydano oddzielnie.) Teksty Krishnaji publikowały w tym czasie również ANANDA, THE THEOSOPHIST i parę innych czasopism. Zbiór "Not wydawniczych" z HERALDA i teksty kilku mów ogłoszono pt. Editorial Notes, Amsterdam: Order of the Star in the East 1924, ss. 210.

4. [P 2] The Path. The Star of the East 1924, ss. 37. (Poemat prozą spisany latem 1922: alegoryczny opis samotnej wędrówki Ścieżką przez kolejne żywoty ku Wyzwoleniu.)

5. Self-Preparation. Adyar: Order of the Star in the East 1926, ss. 94. (Pisane od stycznia 1923 posłania do Międzynarodowych Grup Przygotowania Się, powstających w związku z Przyjściem. Spis treści: Posłanie noworoczne, Droga, Dbałość o ciało fizyczne, Medytacja, Obrządek, Nasze miejsce w Planie, Jedność.)

6. Towards Discipleship. Adyar: Theosophical Publishing House 1925, ss. 144. (Stenogramy nieformalnych mów, wygłoszonych do grona przyjaciół latem 1924 w Pergine, Włochy. Dotyczyły Mistrzów i wiodącej ku nim drogi.)

7. Temple Talks. Ommen: Star Publishing Trust 1927, ss. 41. (Pięć mów zimą 1925-1926 w hinduistycznej świątyni w Madrasie.)

8. [P 3] The Kingdom of Happiness. London: Allen and Unwin 1927, ss. 107. (Mowy wygłoszone do 35 osób zaproszonych przez K na Zamek Eerde w lipcu 1926.)

9. [P 4] The Pool of Wisdom. Ommen: Star Publishing Trust 1927, ss. 52. (Sześć mów podczas ognisk obozowych w Ommen 1926.)

10. [P 5] Who Brings the Truth? Ommen: Star Publishing Trust 1927, ss. 15. (Odpowiedź udzielona 2.08.1927 na zadawane wciąż K pytanie, kim jest Umiłowany i czy wierzy w Mistrzów.)

11. [P 6] By What Authority? Ommen: Star Publishing Trust 1927, ss. 50. (Sześć mów podczas ognisk obozowych w Ommen 1927.)

12. [P 7] The Search. Ommen: Star Publishing Trust 1927, ss. 75. (Poetycka opowieść o własnym Wyzwoleniu.)

13. [P 8] The Immortal Friend. Ommen: Star Publishing Trust 1928, ss. 76. (Poemat.)

14. [P 13] Let Understanding Be the Law. Ommen: Star Publishing Trust 1928, ss. 30. (Odpowiedzi na pytania podczas Obozu Gwiazdy w Ommen 1928.)

15. [P 10] Life in Freedom. Ommen: Star Publishing Trust 1928, ss. 127. (Mowy podczas ognisk obozowych w Benares, Ojai i Ommen 1928, wybrane i zestawione przez K.)

16. [P 13] Life the Goal. Ommen: Star Publishing Trust 1928, ss. 27. (Streszczenie mów na Zamku Eerde w lipcu 1928.)

17. [P 11, 12, 13] The Dissolution of the Order of the Star. Ommen: Star Publishing Trust 1929, ss. 14. (Słynna mowa na Obozie w Ommen 3.08.1929.)

18. [P 12] Now. Ommen: Star Publishing Trust 1929, ss. 15. (Mowa w Ommen 5.08.1929.)

19. [P 14, 17] Experience and Conduct. Ommen: Star Publishing Trust 1930, ss. 27. (Transmitowana przez radio mowa na Obozie w Ommen 1930.)

20. [P 17] The Song of Life. Ommen: Star Publishing Trust 1931, ss. 59. (Ostatni tom poezji K.)

21. THE STAR REVIEW. January 1928 - December 1929.

Miesięcznik drukujący teksty K i o K.

22. THE STAR. January 1928 - December 1929.

Miesięcznik adresowany do szerszej publiczności, wydawany jednocześnie w 14 językach (wersji polskiej nie było). Zawartość pokrywała się częściowo z zawartością [21].

23. [P 13, 14] INTERNATIONAL STAR BULLETIN. December 1927 - December 1930.

Miesięcznik wydawany przez Organizatora Naczelnego Zakonu Gwiazdy w Eerde, Ommen, Holandia; redakcja D. R. Rajagopal i R. L. Christie. Po rozwiązaniu Zakonu pismo przejął The Star Publishing Trust, Eerde, redakcja Lady Emily Lutyens i D. R. Rajagopal. W piśmie ukazywały się teksty publicznych wystąpień K, jego wiersze, wywiady itp. Publikowano teksty działaczy Zakonu, podawano bieżące informacje. Różnojęzyczne wersje wydawane były przez upoważnionych przedstawicieli w wielu krajach.

24. [P 14] STAR BULLETIN. January 1931 - July/August 1933.

Miesięcznik, później dwumiesięcznik publikujący ważniejsze wystąpienia K. Wydawca The Star Publishing Trust, Hollywood. Różnojęzyczne wersje wydawane były przez upoważnionych przedstawicieli w wielu krajach.

25. Poems and Parables. London: Victor Gollancz 1981, ss. XII + 164.

Pełne wydanie poezji K: The Path, The Serach, The Immortal Friend, The Song of Life, Parables, Prose Poems. Wydane też pt. From Darkness to Life: Poems and Parables. New York: Harper and Row 1980.)

26. EARLY WRITINGS. Vols. 1-7: Offprints from CHETANA 1969-1971.

Wydawany w Bombaju miesięcznik CHETANA od 1969 poświęcony został wyłącznie nauczaniu K. Wczesne teksty tam zamieszczone opublikowano też w postaci 7 tomów o objętości średnio 190 stron każdy, zawierających wybór tekstów z lat 1926-1933. Tom 1 zawiera m.in. [9, 10, 11, 14, 15, 16, 18], tom 3 m.in. [17, 19]. Układ jest chaotyczny, a redakcja niestaranna. Opublikowano również wybory mów i dyskusji z lat późniejszych, te dostępne są jednak w nieporównanie rzetelniejszych edycjach angielskich i amerykańskich.

MOWY I PISMA WYDANE PRZEZ RAJAGOPALA W LATACH 1933-1968

Po likwidacji STAR BULLETIN [24] mowy publikowano - na podstawie stenogramów, a od 1961 nagrań magnetofonowych, opracowywanych przez D. Rajagopala - w tomach wydawanych w latach 1933-1940 przez The Star Publishing Trust, Hollywood; a od 1945 do 1968 przez Krishnamurti Writings Incorporated, Ojai. Tytuły tomów najczęściej Verbatim reports of talks and answers to questions by Krishnamurti..., Revised report..., Authentic reports of talks given by Krishnamurti..., a po roku 1948 zwykle Krishnamurti’s talks... (w miejscu kropek miejsce i/lub rok wystąpień).

Wszystkie tak wydane teksty, po porównaniu z przechowanymi w archiwach KWINC stenogramami, zamieszczono w THE COLLECTED WORKS OF J. KRISHNAMURTI, 1991-1992, 17 tomów, od 200 do 400 stron każdy, druk dwuszpaltowy. W tej nowej edycji stare teksty nieco zmieniono i uzupełniono; mimo że brak krytycznego wstępu czy przypisów wskazujących dokonane zmiany i wyjaśniających powody ich wprowadzenia, należy zapewne ufać redaktorom i traktować wersje z CWJK jako podstawowe. Dlatego też podałem tylko zawartość tych siedemnastu tomów: liczbę mów, miejsce (po angielsku) i czas ich wygłoszenia.

W tym okresie Rajagopal przygotował cztery zbiory fragmentów mów, odpowiedzi na pytania, a może i zapisków Krishnamurtiego na wybrane tematy, które w postaci książkowej ogłoszono w komercyjnych wydawnictwach Harper and Row w Stanach Zjednoczonych i Victor Gollancz w Anglii. W tych samych wydawnictwach i w redakcji Rajagopala ukazały się Commentaries on Living: trzy tomy zapisków Krishnamurtiego z lat II wojny światowej i późniejszych. Dla większej przejrzystości te siedem książek wymienionych zostanie na końcu tego działu, choć złamie to chronologiczny porządek.

27. THE COLLECTED WORKS OF J. KRISHNAMURTI. Kendall/Hunt Publications 1991-1992.

27. I. The Art of Listening. ([P 14] 6 Italy, 07.1933; 12 Ommen 07-08.1933; [P 14] 6 Norway 09.1933; [P 14] 6 Adyar 12.1933-01.1934.)

27. II. What Is Right Action? ([P 14] 7 Auckland 03-04.1934; 12 Oak Grove 06-07.1934; 3 New York 03.1935; 7 Brazil 04-05.1935; 4 Montevideo 06-07.1935; 5 + streszczenie 4 Argentina 07-08.1935; 4 Chile 09.1935; 4 Mexico City 10-11.1935.)

27. III. The Mirror of Relationship. (8 Oak Grove 04-05.1936; 2 New York 06.1936; 3 Eddington 06.1936; 8 Ommen 07-08.1936; 4 Madras 12.1936; 8 Ommen 08.1937; 6 Ommen 08.1938; 8 Oak Grove 05-07.1940; streszczenie dyskusji w Sarobia i Eddington 09.1940; 10 Oak Grove 05-07.1944.)

27. IV. The Observer Is the Observed. (10 Oak Grove 05-07.1945; 6 Oak Grove 04-05.1946; 11 Madras 10-12.1947; [P 15] Przemówienia radiowe Madras 16.10.1947 i Bombaj 02.02.1948 i 03.04.1948; 11 Bombay 01-03.1948.)

27. V. Choiceless Awareness. (7 Bangalore 07-08.1948; 8 Poona 09-10.1948; 4 New Delhi 11-12.1948; 5 Banaras 01-02.1949; 14 Ojai 07-08.1949; 5 London 10.1949.)

27. VI. The Origin of Conflict. (3 Rajahmundry 11-12.1949; 3 Madras 12.1949-02.1950; 5 + 2 przemówienia radiowe Colombo 12.1949-01.1959; 6 Bombay 02.03.1950; 5 Paris 04-05.1950; 5 New York 06-07.1950; 5 Seattle 07-08.1950; 12 Madras 01-02.1952; 6 London 04.1052.)

27. VII. Tradition and Creativity. (10 Oak Grove 08.1952; 19 Rajghat 12.1952; 4 Poona 01-02.1953; 10 Bombay 02-03.1953; [P 16] 6 London 03-04.1953; 8 Oak Grove 06-07.1953.)

27. VIII. What Are You Seeking? (8 Madras 12.1953; 15 Rajghat + 3 Banares Hindu University 01.1954; 8 Bombay 02-03.1954; 6 New York 05.1954; 2 Mardas 12.1954; 5 + 1 Banares 01-02.1955; 8 Bombay 02-03.1955.)

27. IX. The Answer Is in the Problem. (5 Amsterdam 05.1955; 6 London 06.1955; 8 Oak Grove 08.1955; 5 Sydney 11.1955; 3 Rajghat 12.1955; 5 Madras 01-02.1956; 3 Madanapalle 02.1956; 8 Bombay 03.1956.)

27. X. A Light to Yourself. (6 Stockholm 05.1956; 6 Brussels 06.1956; 6 Hamburg 09.1956; 3 Athens 09.1956; 6 New Delhi 10.1956; 5 Madras 12.1956; 5 Colombo 01.1957; 6 Bombay 02-03.1957.)

27. XI. Crisis in Consciousness. (On Learning, krótki zbiór fragmentów, Ojai: Krishnamurti Writings 1958, 30 s.; 6 Poona 09.1958; 8 Madras 10-11,1958; 10 Bombay 11-12.1958;10 New Delhi 02-03.1959; 8 Madras 11-12.1959; 8 Bombay 12.1959-01.1960; 4 Rajghat 01-02.1960; 8 New Delhi 02-03.1960; 4 Oak Grove 05.1960.)

27. XII. There Is No Thinker, Only Thought. (7 New Delhi 01.1961; 10 Bombay 02-03.1961; 12 London 05.1961; 9 Saanen 07-08.1961; 9 Paris 09.1961; 8 Madras 11-12.1961.)

27. XIII. A Psychological Revolution. (7 Rajghat 01.1962; 8 New Delhi 01-02.1962; 8 Bombay 02-03.1962; 7 London 06.1962; 10 Saanen 07-08.1962; 10 Saanen 07.1963.)

27. XIV. The New Mind. (7 New Delhi 10-11.1963; 3 Rajghat 11-12.1963; 7 Madras 01-02,1964; 7 Bombay 02-03.1964; 10 Saanen 07-08.1964; 7 New Delhi 10-11.1964; 5 Rajghat 11.1964.)

27. XV. The Dignity of Living. (7 Madras 12.1964-01.1965; 7 Bombay 02-03.1965; 6 sesji odpowiedzi na pytania Londyn 04-05.1965; 5 Paris 05.1965; 10 + 7 sesji odpowiedzi na pytania Saanen 07-08.1965; 4 New Delhi 11.1965; 3 Rajghat 11.1965.)

27. XVI. The Beauty of Death. (6 Madras 12.1965-01.1966; 6 Bombay 02-03.1966; 5 sesji odpowiedzi na pytania Rome 03-04.1966; 5 London 04-05.1966; 5 Paris 05.1966; 10 + 7 sesji odpowiedzi na pytania Saanen 07-08.1966.)

27. XVII. Perennial Questions. (6 New York 09-10.1966; 6 Oak Grove 10-11.1966; 4 New Delhi 12.1966; 4 Madras 01.1967; 4 Bombay 02-03.1967; 3 + 1 Rishi Valley 10-11.1967; 5 New Delhi 11-12.1967; 3 Rajghat 12.1967.)

28. [P 26] Education and the Significance of Life. New York: Harper and Row 1953, London: Victor Gollancz 1955, ss. 125. (Fragmenty wypowiedzi - a może i zapisków - na temat edukacji.)

29. The First and Last Freedom. London: Victor Gollancz 1954, ss. 288. (Wybór fragmentów pism, mów i odpowiedzi na pytania, ze wstępem Aldousa Huxleya.)

30. [P 19] Commentaries on Living. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Ed. by D. Rajagopal. London: Victor Gollancz 1956, ss. 254. (Zbiór zapisków z lat II wojny światowej i późniejszych.)

31. [P 19] Commentaries on Living: Second Series. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Ed. by D. Rajagopal. London: Victor Gollancz 1959, ss. 242.

32. [P 19] Commentaries on Living: Third Series. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Ed. by D. Rajagopal. London: Victor Gollancz 1960, ss. 312.

33. Life Ahead. London: Victor Gollancz 1963, ss. 191. (Zbiór mów do uczniów, nauczycieli i rodziców; we Wstępie K wyjaśnia swe poglądy na temat różnych aspektów wychowania.)

34. [P 27] This Matter of Culture. Ed. by D. Rajagopal. London: Victor Gollancz 1964, ss. 224. (Mowy w Indiach do uczniów, nauczycieli i rodziców, wraz z odpowiedziami na pytania. Wydane przez New York: Harper and Row pt. Think on These Things. Książkę przetłumaczono na 22 języki, sprzedano w łącznych nakładach ok. trzech milionów egzemplarzy.)

KSIĄŻKI Z LAT 1969-1986

Pod koniec lat sześćdziesiątych K zerwał współpracę z D. Rajagopalem, a w miejsce Krishnamurti Writings Incorporated utworzono trzy oddziały Krishnamurti Foundations: brytyjski, amerykański i indyjski. Rozpoczęto publikację broszur KRISHNAMURTI FOUNDATION BULLETIN (format A5, objętość ok. 12-16 stron) przynoszących bieżące informacje, a także zamieszczających fragmenty mów i pisane przez K teksty. Biuletyn wydawano w Beckenham, Anglia od jesieni 1968, początkowo cztery, a od 1976 średnio dwa zeszyty rocznie (specjalny, nienumerowany zeszyt, następny po numerze 49, donoszący o śmierci K, ukazał się w kwietniu 1986.) Równolegle z nim w Ojai wydawano KRISHNAMURTI FOUNDATION OF AMERICA BULLETIN. Od 1970 w Poona ukazywał się, przygotowywany niezależnie, KRISHNAMURTI FOUNDATION INDIA BULLETIN.

35. [P 22] Freedom from the Known. London: Victor Gollancz 1969, ss. 124. (Dokonany przez Mary Lutyens wybór fragmentów mów z lat 1963-1964, uporządkowanych tematycznie.)

36. Talks in Europe, 1967. Wassenaar: Servire 1969, ss. 222. (Paryż, Londyn, Amsterdam.)

37. Talks and Dialogues, Saanen 1967. Wassenaar: Servire 1969, ss. 248.

38. Talks in Europe, 1968. Wassenaar: Servire 1969, ss. 157. (Rzym, Paryż, Amsterdam.)

39. Talks and Dialogues, Saanen 1968. London: Stanmore Press 1970, ss. 195.

40. Talks with American Students 1968. London: Stanmore Press 1970, ss. 182.

41. Talks and Discussions at Brockwood Park, 1969. Wassenaar: Servire 1970, ss. 93.

42. Talks and Dialogues, Sydney 1970. Sydney: Krishnamurti Books 1970, ss. 132.

43. [P 29] The Only Revolution. London: Victor Gollancz 1970, ss. 175. (Zapiski, w formie i treści stanowiące dalszy ciąg Commentaries on Living.)

44. [P 21] The Urgency of Change. London: Victor Gollancz 1971, ss. 192. (Teksty 33 rozmów z jednym z najbliższych współpracowników, Alainem Naudé.)

45. The Flight of the Eagle. Wassenaar: Servire 1971, ss. 159. (Londyn, Amsterdam, Paryż, dialogi w Saanen 1969.)

46. You Are the World. Wassenaar: Servire 1972, ss. 175. (Dyskusje ze studentami w Stanach Zjednoczonych 1969.)

47. Krishnamurti in India, 1970-1971. Rishi Valley: Krishnamurti Foundation India 1971, ss. 181. (Delhi, Madras, Bangalur, Bombaj.)

48. Tradition and Revolution. New Delhi: Orient Longman 1972, ss. 203. (Wydane przez P. Jayakar i S. Patwardhana teksty 30 rozmów z K w Delhi, Madrasie, Rishi Valley i Bombaju zimą 1970-1971.)

49. The Impossible Question. London: Victor Gollancz 1972, ss. 207. (Mowy i odpowiedzi na pytania, oraz siedem rozmów w Saanen 1970.)

50. Beyond Violence. London: Victor Gollancz 1973, ss. 175. (Mowy i dyskusje w Santa Monica, San Diego, Londynie, Brockwood Park i Rzymie 1970.)

51. The Awakening of Intelligence. London: Victor Gollancz 1973, ss. 538. (Mowy i dyskusje w Madrasie 1968; dwie rozmowy ze Swami Venkatasanandą 1969; rozmowa z grupą współpracowników w Brockwood 1970; rozmowy z Needlemanem i Naudé 1971; trzy mowy w Nowym Jorku 1971; mowy i dyskusje w Saanen 1971; dwie mowy w Brockwood 1971, rozmowa z Bohmem 1972.)

52. Krishnamurti on Education. New Delhi: Orient Longman 1974, ss. 106. (Mowy i dyskusje w Rajghat i Rishi Valley.)

53. Beginnings of Learning. London: Victor Gollancz 1975, ss. 254. (Rozmowy z uczniami, rodzicami i personelem szkoły w Brockwood Park.)

54. Authentic Report of the Talks in Saanen, 1974. Beckenham: Krishnamurti Foundation Trust 1975, ss. 72.

55. Krishnamurti in India, 1974-1975. Madras: Krishnamurti Foundation India 1976, ss. 72. (Madras, Bombaj.)

56. Krishnamurti’s Notebook. London: Victor Gollancz 1976, ss. 252. (Zapisy własnych doznań i stanów świadomości prowadzone od 18 czerwca 1961 do 23 stycznia 1962. Ten unikalny duchowy dziennik wielu uważa za klucz do nauczania K.)

57. Truth and Actuality. London: Victor Gollancz 1977, ss. 171. (Dyskusje z Bohmem; mowy i dyskusje w Brockwood Park 1975; odpowiedzi na pytania w Saanen 1975 i 1976.)

58. The Wholeness of Life. London: Victor Gollancz 1978, ss. 254. (Siedem rozmów z Bohmem i Shainbergiem 1976; streszczenie mów w Ojai, Saanen i Brockwood Park 1977; rozmowa z grupą osób w Ojai.)

59. Exploration into Insight. London: Victor Gollancz 1979, ss. 190. (Dyskusje ze współpracownikami w Indiach.)

60. [P 20] Meditations. London: Victor Gollancz 1979, ss. 63. (58 fragmentów i aforyzmów na temat medytacji wyjętych z różnych książek i broszur przez Mary Lutyens.)

61. Sri Lanka Talks 1980. Krishnamurti Foundation India 1980, ss. 45. (Cztery mowy podczas ostatniego pobytu Cejlonie.)

62. [P 25] Letters to Schools. Beckenham: Krishnamurti Foundation Trust 1981, ss. 103. (37 listów podyktowanych i co dwa tygodnie rozsyłanych nauczycielom i uczniom działających pod patronatem K szkół w okresie od września 1978 do marca 1980.)

63. Questions and Answers. Beckenham: Krishnamurti Foundation Trust 1982, ss. 107. (Odpowiedzi na 50 pytań w Brockwood Park, Ojai i Saanen 1979 i 1980.)

64. [P 32] Krishnamurti’s Journal. London: Victor Gollancz 1982, ss. 100. (Dalszy ciąg Krishnamurti’s Notebooks, notatki od września 1973, Brockwood Park, kontynuowane w październiku w Rzymie; ostatnie w kwietniu 1975 w Kalifornii.)

65. The Network of Thought. Mirananda 1982, ss. 109. (Siedem mów w Saanen i dwie mowy w Amsterdamie 1981.)

66. The Flame of Attention. Mirananda 1983, ss. 112. (Dziewięć mów w New Delhi, Banares, Madrasie, Bombaju, Nowym Jorku, Ojai, Saanen i Brockwood Park 1981-1982.)

67. Mind Without Measure. Madras: Krishnamurti Foundation India 1984, ss. 133. (16 mów w Delhi, Kalkucie, Madrasie i Bombaju 1982-1983.)

68. Krishnamurti at Los Alamos 1984. Beckenham: Krishnamurti Foundation Trust, ss. 8. (Mowa do grona naukowców w miejscu skonstruowania pierwszej bomby atomowej.)

69. The World of Peace. Welt des Friendes. München: Jadrny 1985, ss. 173. (Mowy i odpowiedzi na pytania w Brockwood 1983 wraz z równoległym przekładem niemieckim.)

70. [P 28] The Ending of Time. Thirteen Dialogues between J. Krishnamurti and David Bohm. London: Victor Gollancz 1985, ss. 268. (Rozmowy, z udziałem niekiedy innych osób, w Ojai i Brockwood 1980.)

71. [P 25] Letters to Schools. Volume Two. Wassenaar: Mirananda 1985, ss. 80. (Zob. adnotacja do [62]. 18 listów rozesłanych od listopada 1981 do listopada 1982.)

72. The Way of Intelligence. Krishnamurti Foundation India 1985, ss. 215. (Dyskusje ze współpracownikami w Indiach.)

73. Things of the Mind. Ed. by Brij Khare. Motilal Banarsidas 1985, ss. 184. (Cztery dyskusje z uczniami, studentami, nauczycielami i profesorami uniwersytetu na temat edukacji i życia.)

74. Last Talks at Saanen 1985. London: Victor Gollancz 1986, ss. 160. (Teksty pięciu mów i trzech sesji odpowiedzi na pytania podczas ostatniego Zgromadzenia w Saanen. Wydanie albumowe.)

75. The Future of Humanity. Two Dialogues between J. Krishnamurti and D. Bohm. Den Haag: Mirananda 1986, ss. 85. (Rozmowy w Brockwood Park 1983.)

76. [P 30] Krishnamurti to Himself. His Last Journal. London: Victor Gollancz 1987, ss. 134. (Dalszy ciąg [56] i [64]. Z powodu wywołanego wiekiem drżenia rąk K nie pisał lecz dyktował, od lutego do maja 1983 i w maju 1984, tekst na magnetofon.)

77. Washington D.C. Talks 1985. Mirananda 1988, ss. 50. (Dwie mowy w Centrum Kennedy’ego.)

78. The Future is Now: Last Talks in India. London: Victor Gollancz 1988, ss. 152. (Trzy dyskusje z buddystami; trzy mowy i dyskusja ze słuchaczami 11.1985 w Varanasi; dwie dyskusje z nauczycielami w Rishi Valley w grudniu; mowy w Madrasie 1 i 4 stycznia 1986.)

79. Meeting Life. Compiled by Mary Lutyens. London: Victor Gollancz 1991, ss. 228. (52 krótkie teksty drukowane uprzednio w Krishnamurti Foundation Bulletin.)

80. [P 35] A Wholly Different Way of Living. Krishnamurti Foundation Trust LTD 1991, ss. 269. (18 rozmów z religioznawcą Allanem W. Andersonem z lutego 1974 r.)

81. Freedom, Love and Action. Boston, London: Shambala 1994, ss. 231. (Kieszonkowa książeczka z tekstami broszur: Five Conversations. Horsham: Krishnamurti Foundation 1968, ss. 21; [P 23] Eight Conversations. Beckenham: Krishnamurti Foundation 1969, ss. 31; Meditations 1969. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Beckenham: Krishnamurti Foundation 1969, ss. 15; mowa w Brockwood Park 10.10.1976: Inward Flowering. London: Krishnamurti Foundation Trust 1977, ss. 17; mowa w Brockwood Park 30.08.1977: Love - A Dialogue with Oneself. London: Krishnamurti Foundation Trust 1977, ss. 9.)

KASETY MAGNETOFONOWE I WIDEO

Od 1965 część mów K, rozmów z nim oraz sesji pytań i odpowiedzi nagrywano na taśmy lub płyty gramofonowe, sfilmowano też nieco wywiadów i mów. Wszystkie jego publiczne mowy nagrywano na taśmy magnetofonowe od 1968, a od 1976 utrwalano je na magnetowidzie. Na tej podstawie sporządzono do 1992 r. 514 kaset magnetofonowych, trzy czwarte z nich ma swoje odpowiedniki w wersji wideo; wszystkie oferowane są do sprzedaży przez oddziały Krishnamurti Foundation. Czas trwania nagrań waha się od 25 do 120 minut. Oferowane są w ten sposób nagrania publicznych mów i dyskusji K z Saanen (od 1968), Brockwood Park (od 1969) i Ojai (od 1980), stosunkowo niewiele jest nagrań dokonanych w Indiach. Warto nadmienić, że jedynie około jednej czwartej wystąpień K dostępnych na kasetach ogłoszono drukiem.

W roku 1992 nakładem Krishnamurti Foundation Trust, England, opublikowano 3-tomowy The Krishnamurti Index. Audio and Video Recordings. 1965-1986. W dwóch pierwszych tomach: Full Index, 645 s. i Brief Index, 206 s., znajdują się indeksy tematów, na jakie K mówił. W tomie Summaries and Information, 277 s., spisane są wszystkie kasety wraz z krótkim omówieniem ich zawartości.